Statut


Statut Fundacji "Sami Swoi"


§ 1


1. Fundacja Sami Swoi zwana dalej Fundacją ustanowiona zastała przez Tadeusza Daleckiego, będącego Fundatorem-założycielem Fundacji, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Gerarda Boraczewskiego w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Ruskiej nr 61 w dniu 05.10.2015 r.

2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach /tekst jednolity Dz. U. Z 1991 r. Nr 46 poz.203/ oraz innych obowiązujących przepisów i postanowień niniejszego statutu.

3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru fundacji.

4. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

5. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

6. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.


§ 2


1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza granicami, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

2. W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może nawiązywać kontakty międzynarodowe.

3. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.

4. Fundacja posiada prawo powoływania oddziałów bądź filii w kraju i za granicą.


§ 3


Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw kultury.

§ 4


Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji


§ 5


1. Podstawowym celem Fundacji jest opieka nad obiektem, w Dobrzykowicach, przy ulicy Szkolnej 18, 55-002 Czernica, w którym były kręcone zdjęcia do trylogii Sylwestra Chęcińskiego oraz nad innymi obiektami zabytkowymi regionu, polegająca w szczególności na: ochronie, konserwacji i rewaloryzacji w/w obiektów.

2. Wspieranie działalności naukowej, badawczej i wydawniczej związanej z historią w/w obiektów na szerokim tle kulturowym Dolnego Śląska.

3. Pogłębianie i popularyzacja wiedzy o historii obiektu, okolicy Dobrzykowic, miejscowej ludności, jej tradycjach, kulturze i obyczajach oraz krzewienie poczucia patriotyzmu.

4. Inicjowanie przedsięwzięć artystycznych w kraju i zagranicą.

5. Opracowywanie i publikowanie dokumentów, wspomnień i świadectw.

6. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

7. Rozwijanie kultury i twórczości ludowej.

8. Działania edukacyjne na polu historii, kultury i sztuki.

9. Inspirowanie, promowanie i podejmowanie działań na rzecz promocji regionu.

10. Kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości wśród mieszkańców regionu.

11. Promocję turystyki kulturowej opartej o obiekty zabytkowe regionu.

12. Wspieranie i organizowanie przedsięwzięć artystycznych takich jak wystawy, prezentacje, koncerty.

13. Działalność charytatywna.

14. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.

15. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

16. Współpraca ze środowiskami polonijnymi przy promowaniu idei Fundacji.

17. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

18. Promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

19. Propagowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej, kulturalnej i społecznej.

20. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

21. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

22. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

23. Działalność pro ekologiczna na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego regionu.

24. Działania na rzecz promocji polskiego kina w Polsce i zagranicą.

25. Prowadzenie badań nad historią polskiego kina.

26. Prowadzenie badań, opracowanie ekspertyz, opinii, prognoz w zakresie ochrony zabytków, krajobrazu kulturowo - przyrodniczego, zagospodarowania przestrzennego, kształtowania architektury i urbanistyki, przyrody i środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

27. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz pomocy i realizacji celów Fundacji, a także na rzecz dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

§ 6


Dla realizacji wyznaczonych celów Fundacja będzie:


1. Organizować i prowadzić działania i roboty konserwatorskie wszystkich branż i dyscyplin w celu ochrony i rewaloryzacji obiektu w Dobrzykowicach, przy ulicy Szkolnej 18.

2. Współpracować z organami administracji państwowej i samorządowej oraz osobami prawnymi i fizycznymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji lub zamierzają i mogą taką działalność prowadzić.

3. Wspierać przedsięwzięcia, mające na celu ochronę wartości kultury materialnej i intelektualnej regionu, a w szczególności najbliższej okolicy Dobrzykowic.

4. Organizować imprezy kulturalne, artystyczne, edukacyjne, sportowe i naukowe.

5. Kreować i organizować przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne, w tym i o charakterze międzynarodowym.

6. Organizować seminaria, konferencje i wykłady, zloty.

7. Wspierać działania innych osób i instytucji zbieżnych z celami Fundacji.

8. Uczestniczyć w inicjatywach edukacyjnych i wychowawczych w szczególności edukacji kulturalnej i historycznej.

9. Współpracować z uczelniami, innymi instytucjami, organizacjami edukacyjnymi i naukowymi.

10. Współpracować z organami gmin, powiatów i województwa dolnośląskiego oraz innymi jednostkami samorządowymi.

11. Współpracować z polskimi instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury, sztuki i edukacji sportu, nauki i pomocy społecznej.

12. Współpracować z zagranicznymi instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury, sztuki, edukacji, sportu i nauki.

13. Organizować wsparcie dla projektów działań obywatelskich.

14. Prowadzić akcje informacyjne i reklamowe.

15. Podejmować inicjatywy zmierzające do poprawy świadomości historycznej i obywatelskiej.

16. Prowadzić działalność wydawniczą.

17. Występować przed właściwymi organami administracji publicznej w sprawach objętych celami statutowymi.

18. Inicjować i wspierać wolontariat oraz akcje dobroczynne.

19. Organizować działania, imprezy, wydarzenia w statutowym zakresie, w tym organizowanie konferencji naukowych i popularno-naukowych, seminariów, szkoleń, wymian, konkursów, festiwali, warsztatów, dyskusji, prezentacji, ekspozycji, spotkań i obozów edukacyjnych na niwie lokalnej, krajowej i międzynarodowej.

20. Organizowanie i wspomaganie wypoczynku dzieci i młodzieży.

21. Animować społeczność lokalną.

22. Prowadzić filmotekę, dokumentację filmową i fotograficzną, archiwum, miejsce pamięci.

§ 7


Fundacja realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego z zakresie:


a) udostępniania obiektu w Dobrzykowicach przy ulicy Szkolnej 18 społeczeństwu.

b) organizowania konkursów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych promujących idee Fundacji.

c) organizowania pikników i imprez plenerowych,

d) działalności wydawniczej,

e) prowadzenia badań naukowych i archiwalnych,

f) wykonywania opracowań naukowych,

g) rozpowszechniania materiałów promujących działalność Fundacji,

h) organizacji wycieczek krajoznawczych,

i) produkcji programów i filmów dokumentalnych,

j) wykładów, prelekcji, konferencji, szkoleń.

§ 8


Fundacja realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego z zakresie:


a) udostępniania obiektu w Dobrzykowicach przy ulicy Szkolnej 18 społeczeństwu.

b) organizowania konkursów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych promujących idee Fundacji.

c) organizowania pikników i imprez plenerowych,

d) działalności wydawniczej,

e) prowadzenia badań naukowych i archiwalnych,

f) wykonywania opracowań naukowych,

g) rozpowszechniania materiałów promujących działalność Fundacji,

h) organizacji wycieczek krajoznawczych,

i) produkcji programów i filmów dokumentalnych,

j) wykładów, prelekcji, konferencji, szkoleń.

§ 9


Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Dochód z działalności gospodarczej może być przekazywany tylko i wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 10


Prowadzenie przez Fundację działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej (o ile zostanie podjęta decyzja o jej rozpoczęciu) wiąże się z rachunkowym i księgowym wyodrębnieniem każdej z tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

Majątek i dochody Fundacji


§ 11


Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski o wartości 1200 zł (tysiąc dwieście złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 12


1. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:

a) majątku własnego Fundacji,

b) spadków, zapisów, darowizn,

c) dotacji i subwencji osób prawnych,

d) wpływów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację,

e) oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania obligacji skarbowych skarbu państwa,

f) zaciągniętych pożyczek,

g) przychodów z odpłatnej działalności statutowej, jeśli zostanie podjęta,

h) nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd,

i) dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej, jeśli taka zostanie uruchomiona.

Wszystkie powyższe formy finansowania mogą być pochodzenia krajowego bądź zagranicznego.

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

3. Fundacja przeznacza swój majątek wyłącznie na realizację celów statutowych. W szczególności Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad wydatkami na realizację celów statutowych.

4. Darczyńca może przekazać na rzecz Fundacji środki jednocześnie specyfikując konkretny cel, pozostający w zakresie celów statutowych Fundacji, na jaki środki mają zostać przeznaczone. W takiej sytuacji Zarząd musi bądź przyjąć środki i przeznaczyć je na cel wskazany przez darczyńcę, bądź przekazane środki zwrócić darczyńcy. W sytuacji, kiedy darczyńca przekazuje na rzecz Fundacji środki jednocześnie nie specyfikując celu ich przeznaczenia, Fundacja przeznacza je na realizację celów statutowych.

5. Działalność Fundacji mogą wspierać dobrowolnie i bez wynagrodzenia dowolne osoby.

§ 13


1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. O podjęciu i przedmiocie działalności gospodarczej decyduje Zarząd w formie uchwały.

2. Dochody osiągane z działalności gospodarczej przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji.

3. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione podmioty.

4. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

§ 14


Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1) Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

2) Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3) Wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4) Zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

§ 15


Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystywania określają regulaminy celowe, uchwalone przez Zarząd Fundacji.

§ 16


Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd w porozumieniu z Radą Fundacji.

Władze Fundacji


§ 17


Władzami Fundacji są :

1. Rada Fundacji - zwana dalej Radą.

2. Zarząd Fundacji - zwany dalej Zarządem.

§ 18


1. Rada Fundacji składa się od 1 do 3 osób. Skład pierwszej Rady powołuje Fundator. Fundator może wejść w skład Rady.

2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

3. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c) śmierci członka.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

7. Rada zbiera się przynajmniej raz w roku w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz każdorazowo na wniosek Prezesa Zarządu.

8. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Prezes Zarządu z głosem doradczym.

§ 19


1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym. Do jej kompetencji należy:

a) Powoływanie i odwoływanie Zarządu,

b) Kontrola nad działalnością Zarządu,

c) Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu sporządzonych na każdorazowe polecenie Rady,

d) Zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu,

e) Przyznawanie członkostwa honorowego w Radzie osobom zasłużonym dla Fundacji,

f) Propagowanie idei Fundacji,

g) Powołanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu.

2. Rada podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał jednogłośnie głosami jej członków obecnych na posiedzeniu Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady.

3. Rada w szczególnie uzasadnionych przypadkach może odwołać Zarząd, poszczególnych jego członków lub Prezesa Zarządu. Zarząd Fundacji w całości lub poszczególni członkowie Zarządu są odwoływani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. Odwołanie następuje w przypadku:

a) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

b) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,

c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,

d) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej.

§ 20


Zarząd Fundacji składa się od 3 do 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę.

1. Skład pierwszego Zarządu powołuje Fundator.

2. Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona Prezesa.

3. Prezes mianuje Wiceprezesa, Skarbnika oraz pozostałych członków Zarządu.

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów jego członków. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa lub osoby, spośród członków Zarządu, upoważnionej przez niego do prowadzenia posiedzenia.

5. Zarząd powołany jest na czas nieokreślony.

6.Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:

a) złożenia rezygnacji, zgłoszonej pisemnie do Zarządu,

b) śmierci,

c) odwołania zgodnie z § 19 ust. 3

§ 21


Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie regulaminów,

b) zarządzanie majątkiem Fundacji,

c) dokonywanie wyboru przedsięwzięć i projektów realizowanych i wspieranych przez Fundację w celu osiągania jej celów statutowych zgodnie z misją Fundacji, programami działalności, Statutem, oraz aktualnie obowiązującym prawem,

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia i nagrody pracowników Fundacji,

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g) udzielania pełnomocnictw,

h) tworzenie i organizowanie biura Fundacji oraz niezbędnych stałych lub doraźnych jednostek i komórek organizacyjnych wraz z nadaniem regulaminu organizacyjnego i określenie zasad i zakresu działania,

i) dokonywanie zmian w statucie Fundacji,

j) występowanie z wnioskiem w kwestii połączenia z inna fundacją, przystąpienia do federacji organizacji pozarządowych lub likwidacji Fundacji.

§ 22


Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

§ 23


1. Członkiem honorowym Rady Fundacji może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Fundacji.

2. Członkostwo honorowe nadaje Rada Fundacji.

3. Członkowie honorowi Rady mogą brać udział w posiedzeniach Rady z głosem doradczym

§ 24


Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu wraz z Wiceprezesem lub Skarbnikiem lub jednym z Członków Zarządu. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 200 000 złotych (dwustu tysięcy złotych) oświadczenia woli składają wszyscy członkowie Zarządu.

§ 25


Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, bądź wejść do federacji organizacji pozarządowych.

§ 26


Decyzję o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Zarząd w porozumieniu z Radą. Fundacja ulega rozwiązaniu w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. O rozwiązaniu Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury.

§ 27


Majątek Fundacji pozostały po likwidacji przeznaczony na cele charytatywne.

§ 28


Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

Statut został sporządzony 30 września 2015 roku.